2020 Student Services Announcement

My name is Mr. Simon Gauci, the Deputy Director of Student Services. I would like to add an additional welcome to our new 10th grade parents as well as a warm welcome to Dr. Precha Wangwithayakun, the new President of the MUIDS’ Parent Auxiliary.

กระผม มีประสบการณ์การทำงานทั่วโลกร่วมกับนักเรียน มากว่า 30 ปี ซึ่งตัวกระผมเองมีบุตร 2 คน ที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ และเข้าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ ในฐานะผู้ปกครองคนหนึ่งกระผมขอยืนยัน ด้วยเกียรติของกระผมว่า กระผมจะดูแลนักเรียน โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอย่างดี

MUIDS is a caring community that treats the well-being and safety of your children as the highest priority. For that reason, we at MUIDS are taking the following steps to better serve your children:

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความเป็นอยู่ที่ดี รวมไปถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญ  ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของบุตรหลานของท่าน

Mask or Shield Wearing on Campus (การสวมใส่หน้ากากอนามัย ภายในโรงเรียน)

A mask or a shield must be worn by everyone while on the MUIDS campus. No exceptions. The only time a mask or shield is off your face is when sitting down to eat food.

บุคลากรทุกท่านได้เน้นย้ำให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน โดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งนักเรียนจะถอดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะตอนนั่งรับประทานอาหารเท่านั้น

Eating Food Zones (การจัดบริเวณรับประทานอาหาร)

All foods must be consumed inside the canteen or in the canteen areas on the 1st Floor. All food delivered to the school from an outside vendor must be eaten inside the canteen or in the canteen areas on the 1st Floor. No food on the upper floors of the school buildings.

อาหารทุกชนิดทั้งที่นักเรียนซื้อภายในโรงเรียน และอาหารที่สั่งจากผู้ประกอบการภายนอกโรงเรียนนำมาส่ง นักเรียนจะต้องรับประทานภายในโรงอาหาร หรือบริเวณชั้น1 ที่โรงเรียนได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารอาหารไว้ให้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้นำอาหารขึ้นไปรับประทานบนชั้นอื่นๆ ของอาคารเรียน

Fire Drills/Evacuation (Temporarily Suspended) (การฝึกซ้อมหนีไฟ/การอพยพ (ถูกระงับชั่วคราว))

In order to comply with COVID-19 social distancing, the MUIDS admin team approved suspending Fire Drill practice. An evacuation informational video has been created and will be played in all Homerooms as soon as the video is released for viewing.

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โควิด-19 ในการเว้นระยะห่างทางสังคม ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติให้ระงับการฝึกซ้อมหนีไฟ อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำวิดีโอสาธิตขั้นตอนการอพยพหนีไฟ ซึ่งจะเผยแพร่ให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับชมในชั่วโมง Homeroom อย่างพร้อมเพรียงกัน

Package Deliveries (การส่งพัสดุของนักเรียนมายังโรงเรียน)

Students are not permitted to have parcel deliveries sent to MUIDS. All students must use their home address for parcel delivery. Any deliveries that arrive for a student will be returned to the sender.

โรงเรียนไม่อนุญาตให้มีการจัดส่งพัสดุของนักเรียนมาที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนักเรียนจะต้องใช้ที่อยู่ที่เป็นที่พักอาศัยของตนเองในการจัดส่งเท่านั้น ทั้งนี้หากยังมีการจัดส่งพัสดุมายังโรงเรียนฯ ทางโรงเรียนฯจะปฏิเสธการรับพัสดุดังกล่าว และจะทำการส่งคืนไปยังที่อยู่ของผู้จัดส่งต่อไป

Safeguarding Policy (นโยบายการป้องกันและคุ้มครองเด็ก)

A safeguarding policy is a statement that clarifies what an organization does to keep a child safe. MUIDS is currently updating its safeguarding policy. It is scheduled to be finalized by February 2021 and piloted in March/April 2021 – but remains in the review process with the school director.

นโยบายการป้องกันและคุ้มครองเด็ก คือ การประกาศคำชี้แจง โดยองค์กรได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน ตลอดจนดูแลให้เด็กทุกคนได้รับความปลอดภัย ปัจจุบันได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องของนโยบายการป้องกันและคุ้มครองเด็ก โดยจะทำการสรุปนโยบายในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 และจะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการในเดือน มีนาคม หรือ เมษายน พ.ศ.2564 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน

After School Supervision (การตรวจตรา กำกับดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน)

The school administration is on duty after school from 4:30 pm to 5:30pm Monday through Friday. Students must be supervised by a staff member between 4pm to 5pm; otherwise they may be in the library or the first floor areas. All activities will end at 5:30pm. The school campus closes at 5:30pm. All students must exit the campus or wait outside in the Pick Up/Drop Off area.

คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กำกับดูแลความเรียบร้อยในบริเวณโรงเรียน ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา  16.30 น. ถึง 17.30 น. โดยนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน จะได้รับการดูแลจากครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ ในช่วงเวลา 16.00 น. ถึง 17.00 น.  ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้ปฏิบัติกิจกรรมใดๆ สามารถอยู่ในห้องสมุด หรือบริเวณโถงชั้นหนึ่งได้ ทั้งนี้ทุกกิจกรรมของโรงเรียนจะสิ้นสุดภายในเวลา 17.30 น. ซึ่งจะเป็นเวลาเดียวกันกับที่โรงเรียนปิดทำการ โดยนักเรียนทุกคนต้องออกจากโรงเรียน หรือออกมารอผู้ปกครองที่จุดรับ-ส่งของโรงเรียน

Lunch Duty (การปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลความเรียบร้อย ระหว่างการพักรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน)

MUIDS now has a Duty Roster schedule for daily/weekly lunch supervision duty in the Canteen. A review of this policy and its schedule is ongoing and will be amended as the year progresses.

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลความเรียบร้อยในโรงอาหาร สำหรับช่วงการพักรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยนโยบายนี้มีการดำเนินการอยู่ต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการปรับปรุง พัฒนารูปแบบ และแนวทางการกำกับดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน ขณะพักรับประทานอาหารให้ดียิ่งขึ้นตลอดปี

Student Services is eager to work with you and are more than happy to answer your questions or address your concerns, as are the MUIDS Administration and the school’s Parent Auxiliary. We look forward to working with you in order to make this school year a memorable one.  

ฝ่ายกิจการนักเรียนมีความยินดีที่จะดูแลนักเรียน หรือบุตรหลานของท่าน โดยทำงานร่วมกันกับท่านผู้ปกครอง พร้อมทั้งยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบคำถาม หรือช่วยในสิ่งที่ท่านกังวล ผ่านคณะผู้บริหาร และชมรมผู้ปกครอง ทางฝ่ายกิจการนักเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะร่วมมือกัน และทำให้ปีนี้เป็นปีที่น่าจดจำ

What to Read Next